Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę P. W. Satya Dawid Uryga

Jak zapewne już Państwo wiecie, 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z powyższym informujemy Panią/Pana, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i są przetwarzane na opisanych niżej zasadach.

ZAKRES ZASTOSOWANIA INFORMACJI

 

Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę P.W. Satya Dawid Uryga ma zastosowanie do danych otrzymanych:

  • osobiście (pracownicy, byli pracownicy, współpracownicy)
  • poprzez formularze elektroniczne,
  • w ramach kontaktów handlowych, umów z klientami lub dostawcami (tylko dane kontaktowe), oraz przez przedstawicieli spółki w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.)
  • pozyskanych z ogólnodostępnych baz, portali itp.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. Satya Dawid Uryga z siedzibą w Sadach 62-080, ulica Olchowa 28.

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych
Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez P.W. Satya Dawid Uryga prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

P.W. Satya Dawid Uryga z siedzibą w Sadach, 62- 080 ul. Olchowa 28
tel: +48 600 813 845
Mail: satya@satya.pl

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „kontakty handlowe”

Informujemy, że Pana/Pani dane są zbierane i przetwarzane w zbiorze „Kontakty handlowe” dla celu ułatwienia nawiązywania kontaktów służbowych, realizacji zleceń oraz rozsyłania życzeń świątecznych. Pani/Pana dane pochodzą z przekazanych wizytówek, ogólnodostępnych rejestrów, informacji internetowych lub są wynikiem dotychczasowej współpracy. Podanie danych jest dobrowolne. Dane są przetwarzane na podstawie przesłanki usprawiedliwionego prawnie celu administratora danych. Ma Pan/Pani prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania zlecenia/umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Pani/ Pana dane nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych:

CEL: realizacja umowy lub zamówienia,
PODSTAWA: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a firmą P.W. Satya Dawid Uryga dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

CEL: kontakty biznesowe,
PODSTAWA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

Przedstawiciele P.W. Satya Dawid Uryga mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty spółki, zaproszenia na spotkanie lub event organizowany przez spółkę lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności P.W. Satya Dawid Uryga oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności spółki.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele firmy P.W. Satya Dawid Uryga mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych.

CEL: odpowiedź na zapytanie,
PODSTAWA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

W przypadku przekazania zapytania w dowolnej formie, np. e-mail, telefon, portal społecznościowy, wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania.

CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji,
PODSTAWA: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu).

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „kandydaci do pracy”
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Kandydaci do pracy” dla celów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę. Podanie danych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo wglądu w dane i ich poprawiania, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne oraz odwołania w każdym czasie swojej zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie przez kolejne 6 miesięcy dla celów ponownej rekrutacji.

Dane ze zbioru „Kandydaci do pracy” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

CEL: prowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
PODSTAWA: wyrażona przez Pana/Panią zgoda

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „pracownicy” – dotyczy również byłych pracowników P.W. Satya Dawid Uryga
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzanie w zbiorze pn. „Pracownicy” dla celów prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w zakresie i na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy. Te i inne dane mogą być również przetwarzane dla celów prowadzenia spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w zakresie i na podstawie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących ustaw. Podanie danych w zakresie określonym w Kodeksie Pracy (art. 221) jest obowiązkowe. Ma Pan/Pani prawo wglądu w dane i ich poprawiania, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Kodeksu Pracy.

Oprócz danych, których podanie jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy, w zbiorze „Pracownicy” zbierane i przetwarzane mogą być również inne dane, których zbieranie i przetwarzanie oparte jest o Pana/Pani dobrowolnie wyrażoną zgodę np. nr rachunku bankowego. W tych przypadkach, oprócz praw wymienionych powyżej przysługuje Panu/Pani prawo do odwołania zgody w każdym czasie.

Dane ze zbioru „Pracownicy” są udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Mogą również być udostępniane (w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, stanowisko, zdjęcie) klientom Spółki dla celów wystawienia przepustki/zezwolenia wejścia na obiekt/ teren zakładu.

PODSTAWA: przepisy Kodeksu Pracy (art. 22-1)

CEL: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w zakresie i na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy
PODSTAWA: zgoda pracownika

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „współpracownicy”
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Osoby współpracujące” dla celów realizacji umowy zawartej między Panem/Panią i firmą P.W. Satya Dawid Uryga. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Te i inne dane mogą być również przetwarzane dla celów prowadzenia spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w zakresie i na podstawie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących ustaw.

CEL: realizacja realizacji umowy zawartej między Panem/Panią i firmą P.W. Satya Dawid Uryga,
PODSTAWA: umowa cywilnoprawna

Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. dostępu do danych;
2. sprostowania danych;
3. usunięcia danych;
4. ograniczenia przetwarzania danych;
5. przenoszenia danych;
6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda)
w zakresie wynikającym z rozporządzenia RODO

Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych.